რესტავრაცია/ხელოვნების ისტორია და თეორიის ფაკულტეტი (მიმდინარე პროგრამები)

საბაკალავრო პროგრამები
 

სამაგისტრო პროგრამები

ხელოვნების ისტორია და თეორია

მუზეუმმცოდნეობა

თანამედროვე კულტურის კვლევები

ხელოვნება, კულტურა, იდენტობები

არქიტექტურის რესტავრაცია


სადოქტორო პროგრამები

სახელოვნებათმცოდნეო კვლევები

კონსერვაცია და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

კულტურის კვლევები

 

ქართული ენის მოსამზადებელი კურსი