მიმართულებები

პროგრამის ხელმძღვანელი პროფესორი ნანა იაშვილი

ციფრულ მედიაში პროგრამების ამოცანებისა და მიზნების ფართო სპექტრი არსებობს (სწავლების სამსაფეხურიანი სისტემა–ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა): კომპიუტერული 2D და 3D მოდელირება-პროექტირება; კომპიუტერული მულტიმედია, WEB-დიზაინი და კომპიუტერული ანიმაცია, რაც მოიცავს სივრცული ანიმაციური მოდელების შექმნას საყოფაცხოვრებო, ტრანსპორტის, ტექნოლოგიური, სამეცნიერო, სამუზეუმო, არქეოლოგიური, მედიცინის და სხვა დარგებში; ვირტუალური რეალობის მხატვრულ წარმოსახვას რეალურ დროში; კომპიუტერული თამაშების მხატვრულ გაფორმებას, სხვადასხვა სამეცნიერო დარგის პროცესების ვირტუალური რეალობის მხატვრულ პრეზენტაციას, ორგანიზაციას, დიზაინს; ფირმების კონფერენციების, ლექციებისა და სემინარების მომზადებას; ინტერნეტში გვერდების ორგანიზაციას, გაფორმებას, დაპროგრამებასა და განთავსებას; სარეკლამო ქუდების, კლიპების, კომპაქტდისკების, გამოფენების აქსესუარების შექმნას და ა.შ.

პედაგოგები:
ნანა იაშვილი, პროფესორი, ტენუარი
რუსუდან ერისთავი, პროფესორი
მარინე თევზაია, პროფესორი
ზაზა იაშვილი, პროფესორი
ნინა სამანიშვილი, პროფესორი
თამარ დარსაველიძე, ასოცირებული პროფესორი
ანა წერეთელი, ასოცირებული პროფესორი
ლუკა მიქელაძე, ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან კვირიკაძე, ასოცირებული პროფესორი
ზურაბ ხომერიკი, ასოცირებული პროფესორი
ლია ლომსაძე, ასისტენტ პროფესორი
ლელა ტაბლიაშვილი, ასისტენტ პროფესორი
ნინო გაბაშვილი, ასისტენტ პროფესორი
მარიამ იაშვილი, ასისტენტ პროფესორი
შოთა დოგრაშვილი, ასისტენტ პროფესორი
მარიამ ჯანელიძე, ასისტენტ პროფესორი
თეა აფხაძე, ასისტენტ პროფესორი
ინგა გაბაშვილი, ასისტენტ პროფესორი
ალექსანდრა ქურციკიძე, ასისტენტ პროფესორი
ნოდარ სუმბაძე, მთავარი მეცნიერი
ნანა ყუფარაძე, უფროსი მასწავლებელი
ნიკოლოზ გაბუნია, უფროსი მასწავლებელი
ბიძინა ქავთარაძე, უფროსი მასწავლებელი