1. |
  2. ფაკულტეტები
  3. |
  4. მედია ხელოვნება
  5. |
  6. პროგრამების კატალოგი

მედიახელოვნების ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები

ციფრული მედია
გრაფიკული დიზაინი
ფოტოხელოვნება

სამაგისტრო პროგრამები

ციფრული მედია

სადოქტორო პროგრამები

ციფრული მედია