1. |
  2. მეცნიერება
  3. |
  4. სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების...
სამსახურის უფროსი
    თამთა შავგულიძე   tamtatamara.shavgulidze@art.edu.ge  
 
სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის დანიშნულებაა, ხელი შეუწყოს აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალის ზრდას, სამეცნიერო მუშაობის განვითარებას, დოქტორანტთა და კვლევით ინსტიტუტებში დასაქმებულ პირთა საქმიანობის პოპულარიზაციას, უცხოურ უნივერსიტეტებთან და სამეცნიერო ცენტრებთან კავშირის დამყარებას და არსებული კონტაქტების განვითარებას.
 
სამსახურის მიზნებია:
 
ა) სასწავლო პროცესის და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
ბ) აკადემიის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების საქმიანობის ხელშეწყობა.
გ) საჭიროების შემთხვევაში აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შეფასების მონიტორინგი და საექსპერტო საქმიანობის ორგანიზება;
დ) ფონდების და სხვა დონორი ორგანიზაციების მუშაობის სპეციფიკის შესწავლა.
ე) ინფორმაციის მოძიება ახალი სანგრანტო კონკურსებისა და კონფერენციების შესახებ.
ვ)აკადემიის პერსონალისთვის კონსულტაციების გაწევა საგრანტო პროექტებთან დაკავშირებით.
ზ) სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან, სამთავრობო დაწესებულებებთან და ბიზნეს სექტორთან კონტაქტების დამყარება.
თ) აკადემიაში სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციების და შეხვედრების ორგანიზება.