1. |
  2. მეცნიერება
  3. |
  4. სამეცნიერო კვლევები

ნათია წულუკიძე “ფოტოგრაფიული მითის დესაკრალიზაცია”

რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენციის მოხსენებათა კრებული 2020 წ.