1. |
  2. მეცნიერება
  3. |
  4. ანგარიშები
 
 
       
კონსერვაციის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ანგარიში 2015 წელი
       
კონსერვაციის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ანგარიში 2017 წელი
       
ვიზუალური კომუნიკაციისა და მედიახელოვნების ინსტიტუტის ანგარიში 2017-18
       
სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის ანგარიში 2017