ცხადდება მიღება მედიახელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე