„ვიზუალური კომუნიკაციისა და მედიახელოვნების ინსტიტუტის“ ღია კონკურსი