თბილისის
აპოლონ
ქუთათელაძის
სახელობის
სახელმწიფო
სამხატვრო
აკადემია