ENG

                   
   
       
რესტავრაცია/ხელოვნების ისტორია და თეორიის ფაკულტეტი
 

რესტავრაცია/ხელოვნების ისტორია და თეორიის ფაკულტეტი


საბაკალავრო პროგრამები

1. ხელოვნების ისტორია და თეორია
2. ხელოვნების ნიმუშთა რესტავრაცია/კონსერვაცია
3. არქიტექტურის რესტავრაცია/კონსერვაცია

სამაგისტრო პროგრამები

1. ახალი და უახლესი ქართული ხელოვნების ისტორია
2. შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნების ისტორია
3. მუზეუმმცოდნეობა
4. თანამედროვე კულტურის კვლევები
5. ხელოვნება, კულტურა, იდენტობები
6. არქიტექტურის რესტავრაცია/კონსერვაცია
7. სახვითი ხელოვნების ნიმუშთა რესტავრაცია 

სადოქტორო პროგრამები

1. სახელოვნებათმცოდნეო კვლევები
2. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

3. კულტურის კვლევები