ENG

თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, შემოქმედებითი ტური-გამოცდა ხატვაში (გრაფიკა) ჩატარდება 2023 წლის 5, 6 და 7 ივნისს.
გამოცდა ხატვაში (ფერწერა) ჩატარდება 2023 წლის 8,9 და 10 ივნისს.
 
1. აბიტურიენტებისთვის  წინა საგამოცდო რეგისტრაცია დაიწყება 08:30 საათზე. (გამოცდის ხანგრძლივობა 5 საათი).
2. თსსა საგამოცდო ცენტრში რეგისტრაციის გასავლელად აბიტურიენტი ვალდებულია წარადგინოს:
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დედანი, სხვა შემთხვევაში აბიტურიენტი არ დაიშვება გამოცდაზე!
3.  აბიტურიენტმა სახვითი ხელოვნების, დიზაინისა და მედიახელოვნების ფაკულტეტების საბაკალავრო პროგრამებზე:
ა) 5, 6 და 7 ივნისს საგამოცდო დღეს გამოცდაზე გრაფიკა თან უნდა იქონიოს შავი ფანქარი, ტუშის
კალამი და შავი ფლომასტერი;
ბ) 8, 9 და 10 ივნისს საგამოცდო დღეს გამოცდაზე ფერწერა თან უნდა იქონიოს ფერადი ფანქრები,
ფერადი ფლომასტერები, პასტელი, წყლის საღებავები - აკვარელი, აკრილი, ტემპერა და გუაში
(დასაშვებია შერეული მასალის/ტექნიკის გამოყენება);
გ) ორივე საგამოცდო დღეს გამოცდაზე თან უნდა იქონიოს სახატავი დაფა 70X50 ზომებით.
4.რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, დაგვიანებული აბიტურიენტი შემოქმედებით ტურზე -ხატვის გამოცდაზე არ დაიშვება.
5. თუ აბიტურიენტი არის შშმ ან/და სსსმ პირი და საჭიროებს სპეციფიკურ საგამოცდო გარემოს,
წერილობით უნდა მიმართოს საგამოცდო ოფისს გამოცდის თარიღამდე არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო
დღით ადრე და წარადგინოს სათანადო სამედიცინო ცნობა, შესაბამისი ფუნქციური დარღვევის შესახებ,
რათა საგამოცდო ოფისმა უზრუნველყოს თანაბარი გარემო-პირობები. საგამოცდო ოფისის მიერ
მხედველობაში მიიღება მხოლოდ ის ფუნქციური დარღვევები, რომლებიც საჭიროებენ სპეციფიკურ
საგამოცდო გარემოს.

აბიტურიენტთა სიები:
ხატვა 5-8 ივნისი
ხატვა 6-9 ივნისი
ხატვა 7-10 ივნისი

გაითვალისწინეთ! სიაში აბიტურიენტი წარდგენილია თავისი საიდენტიფიკაციო კოდის ნომრით!
მისამართი: გრიბოედოვის ქ. 22

სსიპ თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის 2023 წლის აბიტურიენტთა მისაღები შემოქმედებითი კონკურსის ხაზვის გამოცდის შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიების განხილვა იწარმოებს მიმდინარე წლის 3 ივნისს 10:00  საათიდან.
საპრეტენზიო  განაცხადის მიღება იწარმოებს 2 ივნისს 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.  ქ. თბილისი გრიბოედოვის ქ. № 22-ში მდებარე თსსა სასწავლო კორპუსის შენობაში.
საპრეტენზიო განაცხადის შევსებისას აბიტურიენტმა უნდა მიუთითოს აბიტურიენტისთვის მინიჭებული ინდივიდუალური კოდი.
საპრეტენზიო განაცხადს თან უნდა დაერთოს საპრეტენზიო განაცხადის განხილვის საფასური - 50 ლარის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.
(საპრეტენზიო განაცხადის დაკმაყოფილების შემთხვევაში თანხა უკან ბრუნდება).
გადახდის დანიშნულებაში უნდა ჩაიწეროს აპლიკანტის გვარი, სახელი.

სამხატვრო აკადემიის რეკვიზიტები:(ნებისმიერი ბანკიდან)სსიპ თბილისის
აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიშიბანკის კოდი: TRESGE22
მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი: 708917289


თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, შემოქმედებითი ტური-გამოცდა ხაზვაში ჩატარდება 2023 წლის 29 და 30 მაისს.
 
1. აბიტურიენტი თსსა საგამოცდო ცენტრში უნდა გამოცხადდეს 08:00 საათზე,  წინა საგამოცდო რეგისტრაცია დაიწყება 09:00 საათზე.
2. თსსა საგამოცდო ცენტრში რეგისტრაციის გასავლელად აბიტურიენტი ვალდებულია წარადგინოს:
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დედანი, სხვა შემთხვევაში აბიტურიენტი არ დაიშვება გამოცდაზე!
3. ხაზვის გამოცდაზე აბიტურიენტმა თან უნდა იქონიოს:
• შავი ფანქარი - ე.წ. მიკროპენი, დაფა რეიშინით, მზომი, ფარგალი, საშლელი და სახაზავები. A3 ფორმატის დასამაგრებლად შესაბამისი რაოდენობის ფურცლის სამაგრი (ჭიკარტი). საგამოცდო ფორმატი A3 გადაეცემა ადგილზე.
4.რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, დაგვიანებული აბიტურიენტი შემოქმედებით ტურზე - ხაზვის გამოცდაზე არ დაიშვება.
5. თუ აბიტურიენტი არის შშმ ან/და სსსმ პირი და საჭიროებს სპეციფიკურ საგამოცდო გარემოს, წერილობით უნდა მიმართოს საგამოცდო ოფისს გამოცდის თარიღამდე არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღით ადრე და წარადგინოს სათანადო სამედიცინო ცნობა, შესაბამისი ფუნქციური დარღვევის შესახებ, რათა საგამოცდო ოფისმა უზრუნველყოს თანაბარი გარემო-პირობები. საგამოცდო ოფისის მიერ მხედველობაში მიიღება მხოლოდ ის ფუნქციური დარღვევები, რომლებიც საჭიროებენ სპეციფიკურ საგამოცდო გარემოს.
 
ხაზვის გამოცდის 29 მაისის სია
ხაზვის გამოცდის 30 მაისის სია

გაითვალისწინეთ! სიაში აბიტურიენტი წარდგენილია თავისი საიდენტიფიკაციო კოდის ნომრით!

მისამართი: გრიბოედოვის ქ. 22