GEO / ENG
News
 •  
  21 September 2017
  მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2017

  სამეცნიერო თემაზე შექმნილი ფოტო კონკურსის პირობები:

  More
 •  
  13 September 2017
  დიზაინის ფაკულტეტის სამაგისტრო მისაღები გამოცდების შედეგები ...

  დიზაინის ფაკულტეტის სამაგისტრო მისაღები გამოცდების შედეგები ...

  More
 •  
  13 September 2017
  არქიტექტურის ფაკულტეტის სამაგისტრო მისაღები გამოცდების შედეგები ...

  არქიტექტურის ფაკულტეტის სამაგისტრო მისაღები გამოცდების შედეგები

  More
 •  
  13 September 2017
  მედიახელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო მისაღები გამოცდების შედეგები ...

  მედიახელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო მისაღები გამოცდების შედეგები


  შემოქმედებითი ტური


  უცხო ენა

  More
 •  
  13 September 2017
  რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის შედეგები ...

  რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის სამაგისტრო მისაღები გამოცდების შედეგები


  შემოქმედებითი ტური


  უცხო ენა

  More
 •  
  13 September 2017
  სახვითი ხელოვნების სამაგისტრო მისაღები გამოცდების შედეგები ...

  სახვითი ხელოვნების სამაგისტრო მისაღები გამოცდების შედეგები ...

  More